30.9.10

REGGAE-YA

HOST SOUND : REGGAE-YA CREW
SOUND SYSTEM : PRESUREHIGH SOUND SYSTEM

DATE : 1ST OCTOBER 2010
AT : EX.BODEGA

0 件のコメント: